Hacienda Marcahuasi, Hacienda Carmen, Perol Chico

Stevi Deter
Nov. 2003
hc01 hc02 hc03 hc04 hm01
hc01.jpg hc02.jpg hc03.jpg hc04.jpg hm01.jpg
hm02 hm03 hm04 hm05 hm06
hm02.jpg hm03.jpg hm04.jpg hm05.jpg hm06.jpg
hm07 hm08 hm09 pc01 pc02
hm07.jpg hm08.jpg hm09.jpg pc01.jpg pc02.jpg
pc03
pc03.jpg